Kinga Konopelko

radca prawny

Na co dzień dbam o spokój przedsiębiorców. Pomagam im działać legalnie i bezpiecznie, łącząc prawo z podejściem biznesowym. Tworzę umowy, wdrażam RODO, wspieram w prawnych aspektach działalności online. Wspieram branżę edukacyjną.
[Więcej >>>]

Sklep +48 669 505 374

Kontynuując wpis o karach umownych w umowie z Lektorem, którym podzieliłam się z Wami w newsletterze, zapraszam do zapoznania się ze wskazówką, która pomoże Wam sformułować postanowienie dotyczące kary umownej.

A zatem: jak dodać karę umowną do umowy z Lektorem?

PO PIERWSZE – wskaż zdarzenie, za które kara umowna będzie należna.

Przykład: 

  • naruszenie poufności
  • naruszenie zakazu konkurencji
  • nieobecność na zajęciach
  • nieterminowe prowadzenie dokumentacji z zajęć

PO DRUGIE – formułując treść klauzuli kary umownej pamiętaj o wskazaniu wysokości kary umownej.

Przykład:

– W przypadku naruszenia zakazu konkurencji przez Lektora, Lektor zapłaci karę umowną w kwocie 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia.

PO TRZECIE – dodaj do umowy postanowienie o odszkodowaniu uzupełniającym.

Przykład:

W przypadku gdy szkoda przewyższa zastrzeżoną w umowie karę umowną, Szkoła ma prawo dochodzić od Lektora odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

***

[Prawie 100 osób na Szkoleniu prawnym dla Szkół Językowych! Nagranie jest już dostępne]

szkola jezykowa umowa z kursantem

„Super! Mózg paruje!”

„Tyle wiedzy, że szok. Same konkrety!”

„Nie przypuszczałam, że aż tyle wskazówek i wiedzy można zmieścić w jednym szkoleniu”.

„Rób takich szkoleń więcej. Mega praktyczne i otwierają głowę. Cała masa nowych inspiracji”

To było coś, na co czekaliście 🙂

______

Intuicja mnie nie myliła. Szkolenie to był sztos. Ja nadal nie ochłonęłam:). Większość osób została do samego końca, mimo, że z uwagi na sesję pytań Szkolenie przedłużyło się prawie o godzinę. Na 2,5 godzinnych warsztatach było prawie 100 osób! I prawie wszyscy dotrwali do końca. Wiem, że był problem z dołączeniem do pokoju z uwagi na dużą liczbę osób, ale …

UWAGA:

Jeśli prowadzisz Szkołę Językową lub firmę z branży edukacyjnej i chcesz razem ze mną przeprowadzić audyt prawny Twojej działalności, nadal masz możliwość obejrzeć nagranie.

umowa z lektorem szkoła językowa

💬💬Byłeś na Szkoleniu? Daj znać jak Ci się podobało?

 

 

 

Prowadzisz swoją Szkołę Językową i potrzebujesz wsparcia prawnego w przygotowaniu dokumentów?

Chciałbyś zadbać o RODO, o umowy z kursantami czy lektorami lub chciałbyś ograniczyć windykację?

Zależy Ci na dokumentach z wiarygodnego źródła, a jednocześnie szukasz rozwiązania budżetowego?

Sprawdź dostępne rozwiązania i wybierz swój Pakiet prawny.

Nowe Pakiety dokumentów dla Szkół

Prowadzisz szkołę językową? A może właśnie zakładasz, aby zdążyć na rozpoczęcie roku szkolnego?

Jeśli tak, zapisz się na darmowe szkolenie:

Przygotuj z PRAWNIKIEM swoją Szkołę Językową na wrzesień.

 

Szkolenie w formie warsztatu odbędzie się już 13.07 (wtorek) o godz. 10:00.

Podczas szkolenia:

✅ przeprowadzisz ze mną audyt prawny Twojej działalności,

✅ dowiesz się jakie kroki należy podjąć, żeby Twoja Szkoła działała bezpiecznie i zgodnie z prawem,

✅ ocenisz, jakie elementy w Twoim biznesie wymagają największego dopracowania i o który z tych elementów należy zadbać w trybie „pilnym”, a które mogą zaczekać;

✅ przygotujesz plan działania.

 

W trakcie spotkania przeanalizujesz to, co już masz i ustalisz swoje najbliższe działania, aby z poczuciem satysfakcji i ze spokojem prowadzić i rozwijać swoją działalność bez strachu o prawne aspekty.

Zapisując się na szkolenie:

  • otrzymasz dostęp do nagrania
  • karty pracy, dzięki którym przeprowadzisz ze mną audyt Twojej działalności.

Czy możesz swobodnie potrącić wpisowe lub opłaty uiszczone przez Kursanta w trakcie trwania kursu?

O możliwościach potrącenia wpisowego i opłat wstępnych, a także innych opłat uiszczonych przez Kursanta w sytuacji gdy Kursant nie kontynuuje lub w ogóle nie rozpoczyna kursu w Szkole Językowej pisałam w newsletterze prawnym dla Szkół Językowych.

W tym wpisie chciałabym przytoczyć postanowienia umowne, które zostały zakwestionowane przez UOKIK i uznane za niedozwolone:

Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi niezależnie od terminu, powodu i sposobu rezygnacji.

W przypadku wypowiedzenia umowy wynagrodzenie, o którym mowa w art. 6 umowy staje się natychmiast wymagalne w całej wysokości.

Jeżeli kursant rezygnuje w trakcie trwania semestru z kursu, szkoła nie zwraca pieniędzy za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły.

Słuchacz, który zrezygnował z nauki w szkole w późniejszym terminie, po pierwszym dniu zajęć, nie otrzymuje zwrotu wpłaconej sumy pieniędzy.

Szkoła ma prawo odstąpić od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Słuchacza z powodu niedotrzymania przez niego zobowiązania zawartego w pkt 4 lub nieprzestrzegania przez Słuchacza przyjętych norm współżycia społecznego i zasad obowiązujących w placówkach oświatowych.

Instytut nie zwraca pieniędzy za zajęcia niewykorzystane z powodu (…) innych zdarzeń losowych oraz rezygnacji w trakcie kursu.

Strony mogą w każdym czasie wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta, Szkoła nie jest zobowiązana do zwrotu uzyskanych przez niego świadczeń.

Szkoła nie zwraca pieniędzy w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania.

W razie rezygnacji z kursu w trakcie trwania roku szkolnego słuchacza, który skorzystał ze wszystkich promocji cenowych (promocja czerwcowa, rabat za kontynuację, rabat przy wpłacie jednorazowej), Szkoła nie zwraca żadnych kwot uiszczonych przez słuchacza na rzecz Szkoły.

W razie rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę z jakichkolwiek przyczyn, a także w razie rezygnacji z nauki przez ucznia bez rozwiązania Umowy:

a) Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot opłaty za kurs,

b) Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty wszelkich wymagalnych opłat za kurs wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie,

c) Szkoła zwolniona jest z jakichkolwiek obowiązków wobec Zleceniodawcy i Ucznia w związku z zawarciem niniejszej Umowy.

kursanci umowa regulaminJeżeli nauka rozpoczęła się, a w trakcie jej trwania następuje rezygnacja, wniesione wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi niezależnie od dnia nauki, w którym została zgłoszona rezygnacja.

Po rozpoczęciu zajęć wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

W  razie rezygnacji z kursu podczas jego trwania koszt nie ulega zwrotowi w żadnej części.

Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonuje się zwrotu wpłaconej należności za kurs.

Osoby zapisujące się do szkoły (…) zobowiązują się do wniesienia pełnej opłaty za kurs w ustalonej przy zapisie wysokości, nawet jeśli podejmą decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

Rezygnacja z kursu w ciągu roku szkolnego nie zwalnia słuchacza z wpłacenia dalszych rat.

Szkoła nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Niezależnie od przyczyny powstałych roszczeń.

Informujemy, iż po odbyciu się pierwszych zajęć nie uznajemy rezygnacji z kursu i nie zwracamy wpłaconej kwoty ponadto uczestnik zobowiązany jest zapłacić za całość kursu jeżeli płatność została rozłożona na raty nawet w przypadku nieobecności na zajęciach, w przeciwnym razie Szkoła rezerwuje sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową celem ściągnięcia należności. (…).

Rezygnacja lub inne okoliczności zachodzące po stronie uczestnika usprawiedliwiające przekonanie Szkoły, że Uczestnik nie będzie więcej uczestniczył w zajęciach – następujące po podpisaniu umowy nie uprawnia Uczestnika do zwrotu uiszczonej ceny. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w razie ustania umowy z innych przyczyn zachodzących po stronie Uczestnika.

Nierozpoczęcie nauki lub jej przerwanie oraz opuszczanie zajęć – niezależnie od powodu – nie upoważnia do ubiegania się o zwrot należności za kurs lub jego części.

Przerwanie nauki lub (…) nie zwalnia uczestników z obowiązku uiszczenia opłaty za cały rok.

Dokonując wpłaty w systemie ratalnym lub indywidualnym słuchacz deklaruje się uiścić całkowitą opłatę za kurs bez względu na ew. rezygnację, do czego zobowiązuje się własnoręcznym podpisem na dowodzie wpłaty przy pierwszej wnoszonej opłacie. Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować pełną kwotę w całości lub w terminach § 4 bez względu na fakt czy (…) zrezygnował z zajęć.

Po zamknięciu list lub rozpoczęciu zajęć, Szkoła nie zwraca opłat wniesionych bez względu na przyczynę rezygnacji, na co zgadza się słuchacz podpisując oświadczenie przy pierwszej wpłacie.

Co myślisz o takim podejściu UOKIK?

Co myślisz o obowiązku zwrotu przez Szkołę opłat za okres, w którym umowa nie obowiązywała z uwagi na rezygnację Kursanta? 

***

Przeczytałeś: “Klauzule niedozwolone – opłaty wstępne i wpisowe”.  Zapraszam również do lektury: