Kinga Konopelko

radca prawny

Na co dzień dbam o spokój przedsiębiorców. Pomagam im działać legalnie i bezpiecznie, łącząc prawo z podejściem biznesowym. Tworzę umowy, wdrażam RODO, wspieram w prawnych aspektach działalności online. Wspieram branżę edukacyjną.
[Więcej >>>]

Sklep +48 669 505 374

Klauzule niedozwolone – opłaty wstępne i wpisowe

Kinga Konopelko11 czerwca 2021Komentarze (1)

Czy możesz swobodnie potrącić wpisowe lub opłaty uiszczone przez Kursanta w trakcie trwania kursu?

O możliwościach potrącenia wpisowego i opłat wstępnych, a także innych opłat uiszczonych przez Kursanta w sytuacji gdy Kursant nie kontynuuje lub w ogóle nie rozpoczyna kursu w Szkole Językowej pisałam w newsletterze prawnym dla Szkół Językowych.

W tym wpisie chciałabym przytoczyć postanowienia umowne, które zostały zakwestionowane przez UOKIK i uznane za niedozwolone:

Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi niezależnie od terminu, powodu i sposobu rezygnacji.

W przypadku wypowiedzenia umowy wynagrodzenie, o którym mowa w art. 6 umowy staje się natychmiast wymagalne w całej wysokości.

Jeżeli kursant rezygnuje w trakcie trwania semestru z kursu, szkoła nie zwraca pieniędzy za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły.

Słuchacz, który zrezygnował z nauki w szkole w późniejszym terminie, po pierwszym dniu zajęć, nie otrzymuje zwrotu wpłaconej sumy pieniędzy.

Szkoła ma prawo odstąpić od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Słuchacza z powodu niedotrzymania przez niego zobowiązania zawartego w pkt 4 lub nieprzestrzegania przez Słuchacza przyjętych norm współżycia społecznego i zasad obowiązujących w placówkach oświatowych.

Instytut nie zwraca pieniędzy za zajęcia niewykorzystane z powodu (…) innych zdarzeń losowych oraz rezygnacji w trakcie kursu.

Strony mogą w każdym czasie wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta, Szkoła nie jest zobowiązana do zwrotu uzyskanych przez niego świadczeń.

Szkoła nie zwraca pieniędzy w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania.

W razie rezygnacji z kursu w trakcie trwania roku szkolnego słuchacza, który skorzystał ze wszystkich promocji cenowych (promocja czerwcowa, rabat za kontynuację, rabat przy wpłacie jednorazowej), Szkoła nie zwraca żadnych kwot uiszczonych przez słuchacza na rzecz Szkoły.

W razie rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę z jakichkolwiek przyczyn, a także w razie rezygnacji z nauki przez ucznia bez rozwiązania Umowy:

a) Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot opłaty za kurs,

b) Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty wszelkich wymagalnych opłat za kurs wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie,

c) Szkoła zwolniona jest z jakichkolwiek obowiązków wobec Zleceniodawcy i Ucznia w związku z zawarciem niniejszej Umowy.

kursanci umowa regulaminJeżeli nauka rozpoczęła się, a w trakcie jej trwania następuje rezygnacja, wniesione wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi niezależnie od dnia nauki, w którym została zgłoszona rezygnacja.

Po rozpoczęciu zajęć wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

W  razie rezygnacji z kursu podczas jego trwania koszt nie ulega zwrotowi w żadnej części.

Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonuje się zwrotu wpłaconej należności za kurs.

Osoby zapisujące się do szkoły (…) zobowiązują się do wniesienia pełnej opłaty za kurs w ustalonej przy zapisie wysokości, nawet jeśli podejmą decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

Rezygnacja z kursu w ciągu roku szkolnego nie zwalnia słuchacza z wpłacenia dalszych rat.

Szkoła nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Niezależnie od przyczyny powstałych roszczeń.

Informujemy, iż po odbyciu się pierwszych zajęć nie uznajemy rezygnacji z kursu i nie zwracamy wpłaconej kwoty ponadto uczestnik zobowiązany jest zapłacić za całość kursu jeżeli płatność została rozłożona na raty nawet w przypadku nieobecności na zajęciach, w przeciwnym razie Szkoła rezerwuje sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową celem ściągnięcia należności. (…).

Rezygnacja lub inne okoliczności zachodzące po stronie uczestnika usprawiedliwiające przekonanie Szkoły, że Uczestnik nie będzie więcej uczestniczył w zajęciach – następujące po podpisaniu umowy nie uprawnia Uczestnika do zwrotu uiszczonej ceny. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w razie ustania umowy z innych przyczyn zachodzących po stronie Uczestnika.

Nierozpoczęcie nauki lub jej przerwanie oraz opuszczanie zajęć – niezależnie od powodu – nie upoważnia do ubiegania się o zwrot należności za kurs lub jego części.

Przerwanie nauki lub (…) nie zwalnia uczestników z obowiązku uiszczenia opłaty za cały rok.

Dokonując wpłaty w systemie ratalnym lub indywidualnym słuchacz deklaruje się uiścić całkowitą opłatę za kurs bez względu na ew. rezygnację, do czego zobowiązuje się własnoręcznym podpisem na dowodzie wpłaty przy pierwszej wnoszonej opłacie. Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować pełną kwotę w całości lub w terminach § 4 bez względu na fakt czy (…) zrezygnował z zajęć.

Po zamknięciu list lub rozpoczęciu zajęć, Szkoła nie zwraca opłat wniesionych bez względu na przyczynę rezygnacji, na co zgadza się słuchacz podpisując oświadczenie przy pierwszej wpłacie.

Co myślisz o takim podejściu UOKIK?

Co myślisz o obowiązku zwrotu przez Szkołę opłat za okres, w którym umowa nie obowiązywała z uwagi na rezygnację Kursanta? 

***

Przeczytałeś: “Klauzule niedozwolone – opłaty wstępne i wpisowe”.  Zapraszam również do lektury:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Dominika 7 lipca, 2021 o 15:36

  Po przeczytaniu tego artykułu do głowy przychodzi mi jedno pytanie: czy pobieranie wpisowego jest w ogóle dozwolone? Jeśli tak, w jakich przypadkach?

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: