Kinga Konopelko

radca prawny

Na co dzień dbam o spokój przedsiębiorców. Pomagam im działać legalnie i bezpiecznie, łącząc prawo z podejściem biznesowym. Tworzę umowy, wdrażam RODO, wspieram w prawnych aspektach działalności online. Wspieram branżę edukacyjną.
[Więcej >>>]

Sklep +48 669 505 374

Zostaw mi swój adres e-mail, a otrzymasz darmowego eBooka oraz dostęp do webinaru na temat: Jak bezpiecznie i legalnie prowadzić szkołę językową.

***

Czy możesz swobodnie potrącić wpisowe lub opłaty uiszczone przez Kursanta w trakcie trwania kursu?

O możliwościach potrącenia wpisowego i opłat wstępnych, a także innych opłat uiszczonych przez Kursanta w sytuacji gdy Kursant nie kontynuuje lub w ogóle nie rozpoczyna kursu w Szkole Językowej pisałam w newsletterze prawnym dla Szkół Językowych.

W tym wpisie chciałabym przytoczyć postanowienia umowne, które zostały zakwestionowane przez UOKIK i uznane za niedozwolone:

Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi niezależnie od terminu, powodu i sposobu rezygnacji.

W przypadku wypowiedzenia umowy wynagrodzenie, o którym mowa w art. 6 umowy staje się natychmiast wymagalne w całej wysokości.

Jeżeli kursant rezygnuje w trakcie trwania semestru z kursu, szkoła nie zwraca pieniędzy za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły.

Słuchacz, który zrezygnował z nauki w szkole w późniejszym terminie, po pierwszym dniu zajęć, nie otrzymuje zwrotu wpłaconej sumy pieniędzy.

Szkoła ma prawo odstąpić od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Słuchacza z powodu niedotrzymania przez niego zobowiązania zawartego w pkt 4 lub nieprzestrzegania przez Słuchacza przyjętych norm współżycia społecznego i zasad obowiązujących w placówkach oświatowych.

Instytut nie zwraca pieniędzy za zajęcia niewykorzystane z powodu (…) innych zdarzeń losowych oraz rezygnacji w trakcie kursu.

Strony mogą w każdym czasie wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta, Szkoła nie jest zobowiązana do zwrotu uzyskanych przez niego świadczeń.

Szkoła nie zwraca pieniędzy w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania.

W razie rezygnacji z kursu w trakcie trwania roku szkolnego słuchacza, który skorzystał ze wszystkich promocji cenowych (promocja czerwcowa, rabat za kontynuację, rabat przy wpłacie jednorazowej), Szkoła nie zwraca żadnych kwot uiszczonych przez słuchacza na rzecz Szkoły.

W razie rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę z jakichkolwiek przyczyn, a także w razie rezygnacji z nauki przez ucznia bez rozwiązania Umowy:

a) Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot opłaty za kurs,

b) Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty wszelkich wymagalnych opłat za kurs wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie,

c) Szkoła zwolniona jest z jakichkolwiek obowiązków wobec Zleceniodawcy i Ucznia w związku z zawarciem niniejszej Umowy.

kursanci umowa regulaminJeżeli nauka rozpoczęła się, a w trakcie jej trwania następuje rezygnacja, wniesione wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi niezależnie od dnia nauki, w którym została zgłoszona rezygnacja.

Po rozpoczęciu zajęć wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

W  razie rezygnacji z kursu podczas jego trwania koszt nie ulega zwrotowi w żadnej części.

Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonuje się zwrotu wpłaconej należności za kurs.

Osoby zapisujące się do szkoły (…) zobowiązują się do wniesienia pełnej opłaty za kurs w ustalonej przy zapisie wysokości, nawet jeśli podejmą decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

Rezygnacja z kursu w ciągu roku szkolnego nie zwalnia słuchacza z wpłacenia dalszych rat.

Szkoła nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Niezależnie od przyczyny powstałych roszczeń.

Informujemy, iż po odbyciu się pierwszych zajęć nie uznajemy rezygnacji z kursu i nie zwracamy wpłaconej kwoty ponadto uczestnik zobowiązany jest zapłacić za całość kursu jeżeli płatność została rozłożona na raty nawet w przypadku nieobecności na zajęciach, w przeciwnym razie Szkoła rezerwuje sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową celem ściągnięcia należności. (…).

Rezygnacja lub inne okoliczności zachodzące po stronie uczestnika usprawiedliwiające przekonanie Szkoły, że Uczestnik nie będzie więcej uczestniczył w zajęciach – następujące po podpisaniu umowy nie uprawnia Uczestnika do zwrotu uiszczonej ceny. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w razie ustania umowy z innych przyczyn zachodzących po stronie Uczestnika.

Nierozpoczęcie nauki lub jej przerwanie oraz opuszczanie zajęć – niezależnie od powodu – nie upoważnia do ubiegania się o zwrot należności za kurs lub jego części.

Przerwanie nauki lub (…) nie zwalnia uczestników z obowiązku uiszczenia opłaty za cały rok.

Dokonując wpłaty w systemie ratalnym lub indywidualnym słuchacz deklaruje się uiścić całkowitą opłatę za kurs bez względu na ew. rezygnację, do czego zobowiązuje się własnoręcznym podpisem na dowodzie wpłaty przy pierwszej wnoszonej opłacie. Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować pełną kwotę w całości lub w terminach § 4 bez względu na fakt czy (…) zrezygnował z zajęć.

Po zamknięciu list lub rozpoczęciu zajęć, Szkoła nie zwraca opłat wniesionych bez względu na przyczynę rezygnacji, na co zgadza się słuchacz podpisując oświadczenie przy pierwszej wpłacie.

Co myślisz o takim podejściu UOKIK?

Co myślisz o obowiązku zwrotu przez Szkołę opłat za okres, w którym umowa nie obowiązywała z uwagi na rezygnację Kursanta? 

***

Przeczytałeś: “Klauzule niedozwolone – opłaty wstępne i wpisowe”.  Zapraszam również do lektury:

Umowa o pracę w szkole językowej

Kinga Konopelko07 czerwca 2021Komentarze (0)

Zatrudnianie lektorów w szkole językowej na podstawie umowy o pracę to temat o niegasnącej popularności wśród właścicieli. Często ze względu na specyfikę pracy w takiej szkole, nie jest to najpopularniejsza forma zatrudnienia. Czy słusznie?

W przeciwieństwie do umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), o których była mowa w poprzednich artykułach, umowa o pracę regulowana jest przez Kodeks Pracy. Podmiotami, które tworzą stosunek pracy są pracodawca i pracownik.

Pracownikami nie są więc osoby świadczące:

 • pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzące działalność gospodarczą (b2b),
 • wykonujące pracę nakładczą

WARTO PAMIĘTAĆ!

Samo zawarcie umowy cywilnoprawnej nie przesądza o jej charakterze. Trzeba mieć to na uwadze, jeśli w rzeczywistości wykonywana praca nosi znamiona pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę – w takim przypadku pracownik może sądownie domagać się uznania umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę!

Relacje pracownik-pracodawca

Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

Natomiast pracodawca przez umowę o pracę zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:

 • umowę na okres próbny,
 • umowę na czas określony,
 • umowę na czas nieokreślony

Każda z nich ma określony, zależny od długości trwania termin wypowiedzenia.

Kwestie związane z wynagrodzeniem

Należy pamiętać, że w przypadku umowy o pracę kwota na umowie zawsze powinna być podana jako brutto. Oprócz kwoty netto, która trafia na konto pracownika wynagrodzenie za pracę obejmuje także składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.

umowa o pracę w szkole językowejZe względu na ich wielkość, zatrudnienie na umowę o pracę gen

eruje wysokie obciążenia dla pracodawcy, co jest najczęstszym powodem, dla którego w szkole językowej dominuje zatrudnianie na umowie zlecenia, bądź współpraca b2b z lektorem prowadzącym działalność gospodarczą.

Warto jednak rozważyć, czy ten koszt, choć wysoki, nie przełoży się na poprawę działania naszego przedsiębiorstwa.

Zalety oferowania umowy o pracę w szkole językowej

ZALETY oferowania w szkole językowej umowy o pracę:

 • stabilność zatrudnienia, która daje możliwość zbudowania stałej kadry lektorskiej – jest to szansa na zbudowanie lojalnego zespołu, który przecież tworzy trzon działania szkoły językowej
 • jako właściciel nie musisz martwić się, czy będziesz w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowania kursantów – pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę zobowiązany jest do przepracowania wskazanej w umowie czy określonej wymiarem etatu liczby godzin
 • gwarancja stałego dochodu dla lektora/metodyka, jakże istotna np. w sezonie wakacyjnym
 • kto wie, czy system pracy etatowej nie sprawi, iż działalność Twojej szkoły się ustabilizuje a grafik nie będzie zależny od innych zleceń lektorów, którzy współpracują z Tobą dorywczo

WAŻNE!

Do obowiązków lektora zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nie musi należeć tylko prowadzenie zajęć językowych. W ramach obowiązków może on również tworzyć materiały dydaktyczne, przeprowadzać testy poziomujące z potencjalnymi klientami czy np. w okresie wakacyjnym organizować półkolonie czy wyjazdy językowe.

Niezmiennie warto pamiętać o konieczności uregulowania wszelkich ustaleń umownie!

wspolpraca z lektorem umowa

 

Reasumując – zorganizowanie współpracy i sposobu zatrudniania lektorów to duże wyzwanie dla właściciela szkoły językowej. Warto jasno określić zasady i w porozumieniu z lektorem wypracować najlepszy dla obu stron model zatrudnienia.

Jeśli masz więcej pytań, pamiętaj o produktach, które przygotowałam z myślą o branży edukacji językowej (m.in. o umowach zlecenia dla lektora) lub skorzystaj z konsultacji – chętnie pomogę!

A teraz pytanie do Ciebie:

Czy w Twojej Szkole zawierasz umowy o pracę? Jakie widzisz zalety? Jakie wady?

***

Przeczytałeś: “Umowa o pracę w szkole językowej”? Zapraszam również do lektury:

W dobie globalizacji znajomość języka angielskiego i innych języków jest pożądaną umiejętnością na rynku pracy. Biegłe posługiwanie się nim powoli staje się standardem, dlatego rośnie również zainteresowanie innymi językami. Otworzenie szkoły językowej wydaje się więc trafnym pomysłem na biznes, ale od czego zacząć i jak założyć szkołę językową?

Jak założyć szkołę językową?

Z tego artykułu dowiesz się dokładnie:

 • Kto może prowadzić szkołę językową
 • Ile kosztuje założenie takiej szkoły
 • Jaki lokal wybrać na potrzeby szkoły językowej i czy może to być Twój własny dom
 • Jakie wymagania musisz spełnić, aby taką szkołę założyć
 • Skąd wziąć umowę z kursantem oraz co z RODO
 • Jakie podatki wchodzą w grę
 • Jak uzyskać dofinansowanie z UE na otwarcie szkoły językowej

Zapraszam Cię zatem do lektury, a jeśli jakieś Twoje pytania nie znajdą poniżej swojej odpowiedzi, daj mi znać korzystając z formularza kontaktowego poniżej tego artykułu.

Jak założyć szkołę językową pełną kursantów

Kto może prowadzić szkołę językową?

Zasadniczo szkołę językową może prowadzić każda osoba pełnoletnia.

Oczywiście jeżeli sam nie chcesz nauczać, to możesz zatrudnić w tym celu pracowników.

Ile kosztuje założenie szkoły językowej?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce, w tym także założenie szkoły językowej,  jest wolne od kosztów.

Jednak należy brać pod uwagę konieczność posiadania w tym celu odpowiedniego lokalu, o czym szerzej  opowiadam poniżej (o ile lokal będzie Ci niezbędny do prowadzenia działalności) lub innych kosztów, które pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności.

Jaki lokal wybrać na szkołę językową?

Istnieje kilka opcji. Jeżeli nie posiadasz na własność lokalu użytkowego możesz zawrzeć z jego właścicielem  umowę cywilną najmu, dzierżawy lub użyczenia.

Pamiętaj, że czynsz za najem możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a tym samym zmniejszyć wysokość dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Możesz również prowadzić zajęcia we własnym mieszkaniu, wtedy możliwe jest zaliczenie do kosztów podatkowych części opłat związanych z jego utrzymaniem.

Jakie są wymagania żeby założyć szkołę językową?

Prowadzenie szkoły językowej nie wymaga uzyskania szczególnych pozwoleń. Możesz jednak ubiegać się o wpis do rejestru szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oczywiście nie jest on obowiązkowy, jednak może podnieść renomę szkoły.

Wszelkie wymagania formalne będą powiązane z formą prowadzenia działalności gospodarczej, na którą się zdecydujesz. Możesz wybrać każdą, oprócz spółki partnerskiej,  która zarezerwowana jest dla osób wykonujących tak zwany wolny zawód.

W praktyce najczęściej wybieraną formą przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność jednoosobowa lub spółka cywilna. Dużą zaletą tych opcji są w szczególności ulgi na start, czyli m.in. półroczne zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia.

Dodatkowo w toku prowadzenia działalności korzystna może okazać się możliwość uproszczonej księgowości dla przedsiębiorców, których obroty w danym roku rozliczeniowym nie będą wyższe niż 2 000 000 euro. Te formy nie wymagają posiadania kapitału zakładowego na start przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnej) oraz komandytowo-akcyjnej.

Gdy zdecydujesz się na działalność jednoosobową musisz złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Możesz to zrobić nawet nie wychodząc z domu, wypełniając dokument on-line. Alternatywą jest złożenie go do urzędu gminy osobiście lub poprzez wysłanie listem poleconym. Pamiętaj, że w przypadku korespondencyjnego składania wniosku konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu! Jeśli wniosek będzie źle wypełniony zostaniesz o tym poinformowany.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej, wystarczy zawrzeć pisemną umowę ze wspólnikiem. Sama spółka nie podlega rejestracji, ale przyszli wspólnicy muszą uzyskać wpis do CEIDG uzyskując tym samym status przedsiębiorcy.

Warto wiedzieć, że gdy jesteś płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia ZUS, to nie musisz zgłaszać się bezpośrednio do urzędu, możesz to zrobić już na etapie składania wniosku o wpis do ewidencji. Pamiętaj jednak, że jeśli zatrudniasz pracowników musisz zgłosić ten fakt do ZUS w terminie 7 dni od nawiązania stosunku pracy!

Szkoła Językowa w domu – o czym należy pamiętać?

Osoby, które zastanawiają się nad tym, jak założyć szkołę językową, często nie wiedzą też, czy mogą wykorzystać swoje własne miejsce zamieszkania. Odpowiedź brzmi – TAK!

Swoją działalność możesz prowadzić także w domu. W dobie pandemii – wiele Szkół językowych przeniosło swoją działalność w całości lub częściowo do sieci.

Główną zaletą prowadzenia działalności w Internecie są niskie koszty jej rozpoczęcia.

Umowa z kursantem

kursanci umowa regulaminUmowa z kursantem to must have w Twojej działalności.

Jest ona ważna nie tylko z tego względu, że określasz w niej jasne zasady współpracy z Klientem, ale przede wszystkim dobrze napisana umowa chroni Cię przed zarzutami, które mogą skutkować wszczęciem postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz zawrzeć umowę on-line, zapisz się do mojego newslettera i znajdź odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. prowadzenia działalności on-line.

Ważne:

Pamiętaj, że zawieranie umów poza siedzibą Szkoły wymaga poinformowania kursantów o przysługującym im prawie do odstąpienia od umowy. Brak tej informacji będzie skutkował tym, że kursant będzie mógł żądać zwrotu 100% ceny przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Więcej o umowach znajdziesz we wpisie pt.: Jak przygotować umowę dla szkoły językowej – kliknij tutaj >>

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu umowy lub potrzebujesz innych dokumentów prawnych – wybierz swój PAKIET PRAWNY i działaj ze spokojem.

RODO dla Szkoły Językowej

Otwierając swoją Szkołę Językową, pamiętaj o wdrożeniu RODO w działalności.

Poza przygotowaniem dokumentów takich jak Polityka ochrony danych osobowych, Rejestr czynności przetwarzania, Analiza ryzyka, konieczne będzie realizowanie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj o przekazaniu w zrozumiały sposób klauzul informacyjnych wynikających z RODO (np. klauzula RODO dla kursanta).

Dotyczą one m.in. celu i sposobu przetwarzania danych, prawa do cofnięcia zgody, okresu ich przechowywania, podmiotów, które będą miały do nich dostęp oraz prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

newsletterW przypadku prowadzenia działalności w Internecie, zarówno w formie własnej domeny internetowej jak i fanpage’a na Facebooku zobowiązany jesteś do umieszczenia Polityki Prywatności strony. Warto umieścić ją na podstronie, a aktywny link do niej zamieszczać przy każdej czynności związanej z uzyskiwaniem danych osobowych od klienta np. przy formularzu kontaktowym, zapisach na newsletter, czy przy zawieraniu umów o świadczenie usług.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu tych dokumentów. Wdrożeniu RODO, skontaktuj się ze mną lub skorzystaj z Pakietu dokumentów, który dla Ciebie przygotowałam  – wybierz swój PAKIET PRAWNY.

Jaki podatek wybrać?

Wybierając formę opodatkowania dysponujesz czterema możliwościami. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatek w wysokości 17% odliczany będzie od dochodu. Czyli kwoty przychodów pomniejszonej o koszty prowadzenia działalności.

Jeśli dochód przekroczy  85 528 zł, to stawka wynosi 32%. Wadą tej formy może okazać się  konieczność prowadzenia  Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Inną opcją jest podatek liniowy, jego stawka niezmiennie wynosi 19% kwoty dochodu. Niestety wybór tej formy wyklucza możliwość skorzystania z większości ulg podatkowych.

Możesz też zdecydować się na zryczałtowane formy opodatkowania, czyli kartę podatkową albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zasadniczą różnicą między nimi jest podstawa opodatkowania.

W pierwszym przypadku jest to przychód, a w drugim wysokość kwoty wpłacanej do Urzędu Skarbowego określa fiskus na podstawie m.in. ilości zatrudnianych pracowników, rozmiaru prowadzonej działalności czy wielkości miejscowości w której jest ona prowadzona. Zaletą obu wariantów, tak jak już wcześniej wspominałam, jest uproszczona księgowość.

Warto wiedzieć, że usługi związane z nauką języków obcych zwolnione są z podatku VAT. Niestety to zwolnienie nie przysługuje w przypadku organizacji obozów językowych. Ten sam problem dotyczy organizacji i przeprowadzania egzaminów na zlecenie firm i instytucji.

Jak uzyskać dofinansowanie z Unii
na otwarcie szkoły językowej?

Rozpoczynając działalność gospodarczą możesz ubiegać się o pomoc z Funduszy Europejskich. Dotacje przeznaczone są dla osób do 30 r.ż., które nie uczą się ani nie pracują, oraz dla bezrobotnych po 30 r.ż..

Często wymogiem jej uzyskania jest wskazanie trudnej sytuacji na rynku pracy. Kwota dofinansowania może wynosić nawet 40.000 zł. Musisz też opracować odpowiedni biznesplan, który później będzie oceniany przez Komisję Oceny Wniosków.

Koniecznym krokiem jest znalezienie odpowiedniego projektu aktualnie realizowanego w Twoim regionie i skontaktowanie się z jego realizatorem. Informacji na ten  temat udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich oraz Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki dotacji na portalu Funduszy Unijnych.

***

Przeczytałeś: “Jak założyć szkołę językową?”, zapraszam również do lektury:

Zdjęcie w artykule: National Cancer Institute on Unsplash

Jak należy liczyć miesięczny termin wypowiedzenia?

Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Wszystko tak naprawdę zależy od tego,  jak opisaliśmy w umowie miesięczny termin wypowiedzenia, tzn. czy jest to termin oznaczony jako:

  1. 30 dni
  2. miesiąc
  3. miesiąc, ale ze skutkiem na koniec miesiąca.

Sprawdź na przykładach

Termin 30 -dniowy to termin liczony od daty złożenia wypowiedzenia do upływu 30 dnia.

Przykładowo:

Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone dnia 01 lutego 2021r. to termin 30 dniowy  upłynie 02 marca 2021r.

Termin wypowiedzenia oznaczony w miesiącu kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Przykładowo:

Wypowiedzenie zostało złożone 5 stycznia 2021r., więc miesięczny termin wypowiedzenia upływa 5 lutego 2021r.  o 24:00

Jeżeli do umowy dodany został zapis, że umowa rozwiązuje się ze „skutkiem na koniec miesiąca”, wówczas liczymy pełne miesiące. Ostatni dzień pełnego miesiąca będzie ostatnim dniem obowiązywania umowy.

Przykładowo:

Postanowienie przewidujące jednomiesięczny termin wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca oznacza tyle, że wypowiedzenie złożone 10 kwietnia stanie się skuteczne ostatniego dnia maja. Umowa przestanie obowiązywać 31.05. o godz. 24:00

***